މަހަށް  ގޮސް  އުޅޭއިރު  އެންމެ  އުނދަގޫ  ކަމަކަށް
ދިމާވަނީ ކޮން  ކަމެއް؟  މަހަށް  ގޮސް  އުޅޭ  އިރު  އެންމެ އުނދަގޫ
ކަމަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަނީ  އެން  ދަތި  އިރުގައި  އެން
ނިހިފިގެން  އެ  އުޅޭ.  އެން  ހިފަން  އުޅެނީ  ކިހިނެއް؟Translation:
Cuando vas a pescar ¿qué es lo peor que nos pasa ? Cuando vamos a pescar lo peor es cuando los cebos son escasos y no tenemos cebos. ¿Cómo haces para coger cebos ?

The sample Thaana text on this page is from The World's Writing Systems by Daniels and Bright. The Spanish translation is borrowed from a web site which used the same sample text but failed to cite its source.

Thaana is a right-to-left script.

In order to make the spaces between the words a bit larger, I used two spaces between each word.

For more information about the Thaana script and the history and culture of the Maldives, please visit:
http://www.haveeru.com.mv/
http://www.maldivesculture.com/main.htmlMaldivian Internet Task Force
http://www.mitf.net
Links to Thaana and Thaana/Unicode material, including free Thaana Unicode fonts, text editors, Unicode sample documents, and more.


My home page