ܩܘܼܝܵܡܵܐ ܕܟܠ ܚܕܵܐ ܐܘܼܡܬܵܐ ܬܸܠܝܵܐ ܝܠܹܗ ܕܠܸܫܵܢܘ݁ܗ، ܘܠܸܫܵܢܵܐ ܒܟܬ܅݂ܒ܂ܵܬܘܼܗܝ ܘܒܣܸܦܪܵܝܘܼܬܘܼܗܝ. ܚܲܕ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܟܬ܅݂ܒ܂ܵܬܹܐ، ܐܲܝܟ܂ ܚܵܕ ܟܲܪܡܵܐ ܝܠܹܗ ܕܠܵܐ ܢܵܛܘ݁܅ܪܹܐ. ܐܵܗܵܐ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܐܟ܂݂ܠܵܐ ܒܓܸ܈ܠܹܐ ܫܹܐܕܵ܅ܡܹܐ، ܘܠܸܫܵܢܵܐ ܒܚܵܒ܅ܪܹܐ ܢܘܼܟ܂܈ܪܵܝܹܐ. ܐܵܗܵܐ ܠܸܫܵܢܲܢ، ܐܵܦܸܢ ܡܘܼܣܟܸܢܵܐ، ܐ݂ܢܵܐ ܡܵܪܹܐ ܛܘܼܗܡܵܐ ܝܠܹܗ، ܘܐ݂ܬ ܠܹܗ ܕ݂ܠܵܝܵ܅ܬܹܐ ܚܩ݂܅ܪܹܐ. ܐܸܢ ܦܵܝܫ݂ ܒܘܼܓ̰܅ܪܹܐ، ܟܹܐ ܗܵܘ݂ ܡܵܦܬܘܼܝܹܐ ܘܓܵܪܘܘܼܣܹܐ ܘܡܲܩܘܼܡܹܐ ܕܣܸܕܪܵܐ ܕܐܵܢ ܠܸܫܵ܅ܢܹܐ ܣܸܦ܈ܪܵܝܹܐ ܘܪܗܸܛ܈ܪܵܝܹܐ ܕܕܘܼܢܝܹܐ.


The information on this page comes from The World's Writing Systems by Daniels and Bright.

On this system it was necessary to manually set the text direction as RTL in the browser.

For further information about Syriac, please visit http://www.bethmardutho.org/ , The Beth Mardutho Home Page of the Syriac Institute.

Also, the Syriac Computing Institute maintains Hugoye: Journal of Syriac Studies at http://syrcom.cua.edu/Hugoye/
My home page
Valid HTML 4.01!