พจนานุกรม


อังกฤษ ‒ ไทย

ของ
ศาสตราจารย็
น. อ. พระเรืยมวิรัชพากย็ ร. น.
ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยฝรั่งเศส

อดีตอัครราชทูตประจําประเทศฝรั่งเศส อิตาลี เบลเยืยม
เนเธอร์แด์ สวิส สเปน และ โปรตุเกส

ศาสตราจารย็พิเศษในวิชาภาษาต่างประเทศ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยธนรมศาสตร์
พิมพ์จําหน่ายทื
น ค ร เ ข ษ ม บุ๊ ค ส โ ต ร็
228 นาครเขษมกรุงเทพ ำ 1 โทร. 27025


This is my attempt to reproduce the title page of an English-Thai dictionary in HTML Unicode. I'd be surprised if there were no typos. Each line of text is supposed to be perfectly centered, but it's not (on my system), regardless of which font is used. This leads me to believe that it's a bug in the Internet Explorer 4.x rather than a problem with the font(s). (Yes, it was a programming error in the I.E. 4.x, this error has been fixed with the I.E. 5.0 and the text now displays properly on my system.)


My home page
Valid HTML 4.01!