The Yorùbá Alphabet


A B D E E̩ F G GB H I J K L M N O O̩ P R S S̩ T U W YAn Example of the Yorùbá Language


Ò̩nà tí o ro̩rùn latifi kó̩ pípe ò̩rò̩ pè̩lú àwo̩n àmì yìí ni tí a báfí wé dídún-un mé̩ta nínú àwo̩n ohún tí a ńfi dùrù tàbí pianó tè̩. Àwo̩n ohùn nàá ni

dò  rē  mí.

Akì í sábà fi àmi àárín (-) sori ò̩rò̩ àfi lé̩è̩kò̩ò̩kan lórí i tabi .

Translation: The easy way to learn how to pronounce words with these accent marks is to compare them with three of the tones played on the organ or piano. These are:

do  re  mi


The middle tone mark is rarely placed on letters of the alphabet except occasionally on n and m.The information on this page is from the Yorùbá Intonation page found at http://www.learnyoruba.com

Used with permission of the Webmaster.

Please visit this site to learn more about the Yorùbá language and culture.


My home page
Valid HTML 4.01!